שאלות מסכמות
  זריקה אופקית:

1. כיצד משפיע גודל המהירות ההתחלתית המרחק האופקי ?

2. כיצד משפיעה מסת הקליע על המרחק האופקי ?

3. כיצד משפיע גובה השיגור על זמן התנועה?

4. כיצד משפיע גובה השיגור על המרחק האופקי?

  זריקה משופעת:

5. מה סוג התנועה האופקית ומה סוג התנועה האנכית בזריקה בזווית?

6. כיצד משפיע גובה השיגור על זמן התנועה?

7. כיצד משפיע גובה השיגור על המרחק האופקי?

8. כיצד משפיע גודל המהירות ההתחלתית על המרחק האופקי ?

9. בזריקה בזווית כלפי מעלה- כיצד משפיע גודל המהירות ההתחלתית על
    הגובה המירבי ?

10. בזריקה בזווית כלפי מעלה- כיצד משפיעה זווית הירי על הגובה המירבי ?

11. השפעת זווית הירי על המרחק האופקי:

      א. מהי הזווית שבה טווח הזריקה הוא מירבי?

      ב. האם יש זוגות של זוויות שונות שבהן טווחי הזריקה שווים?תנו דוגמה לשני זוגות.

12. כיצד משפיעה מסת הקליע על המרחק האופקי ? והגובה האנכי?

13. כיצד משפיעה התנגדות האוויר על המרחק האופקי?   תבנית עבודה לשאלות הפתוחות